Privalomieji statinio projekto rengimo dokumentai

1. Žemės sklypo įsigijimo dokumentai (notaro patvirtinta pirkimo – pardavimo sutartis ar paveldėjimo dokumentai).
2. Žemės sklypo nuosavybę patvirtinantis dokumentas – žemės sklypo teisinės registracijos Nekilnojamojo turto registre dokumentas (išrašą išduoda VĮ Registrų centras).
3. Žemės sklypo planas.
4. Žemės sklypo bendraturčių sutikimas (įgaliojimas)
LR statybos įstatyme numatyta, kad statytoju (užsakovu) gali būti vienas fizinis asmuo, todėl jei Nekilnojamo turto registro išraše yra nurodyti daugiau nei vienas savininkas, tai kiti savininkai turi suteikti teisę (raštiškai įgalioti) vienam iš savininkų būti statytoju.
5. Topografinė geodezinė nuotrauka (atlikta ne seniau kaip prieš 3 metus).
Toponuotrauką galite užsisakyti geodezijos (matininkų) įmonėse, kurios turi teisę atlikti geodezinius, topografinius bei kartografinius matavimus. Topografinei geodezinei nuotraukai parengti būtina pateikti šiuos dokumentus: žemės sklypo planą, žemės sklypo teisinės registracijos dokumentus. Matininkai toponuotrauką paruošia per 2 – 4 savaites, (į ši laiką įeina topografinio plano parengimas ir suderinimas su savivaldybe ir inžinerinius tinklus tiesiančiomis ar aptarnaujančiomis bendrovėmis).
6. Specialieji architektūros reikalavimai – neprivaloma (Išdavimo tvarkos aprašas).
7. Ištrauka (brėžinys) iš patvirtinto teritorijų planavimo dokumento (kai jis rengiamas) ir įgaliotos institucijos sprendimas apie šio dokumento patvirtinimą (išduoda vietos savivaldybės administracija).
8. Prisijungimo sąlygos, t.y. inžinerinius tinklus administruojančių institucijų keliami reikalavimai, norint prisijungti prie elektros, vandentiekio, nuotekų, dujų, komunikacijų ir kitų tinklų.
Išduoda AB „Lesto“, AB „Lietuvos Dujos“, miesto Vandenys ir kt.
Reikia užpildyti atitinkamus prašymus Prisijungimo sąlygoms gauti. Inžinerinius tinklus administruojančios institucijos prisijungimo sąlygas turi išduoti per 15 darbo dienų nuo Jūsų prašymo išduoti pateikimo dienos.
9. Įsakymas dėl sklypo adreso pakeitimo (jei pasikeitėte sklypo adresą);
10. Įgaliojimas, suteikiantis teisę projektuotojui derinti statinio projektą;
11. Įgaliojimas, suteikiantis teisę projektuotojui pateikti prašymą statybos leidimui gauti – tuo atveju, jei prašymą pateikia ne statytojas;
Papildomi dokumentai, jei yra numatytas jų privalomumas:
12. Sutartis ar sutikimas dėl kito žemės sklypo ar teritorijos naudojimo (tuo atveju, kai inžinerinius tinklus ar susisiekimo komunikacijas numatoma tiesti kitame žemės sklype (teritorijoje), taip pat jeigu kitą žemės sklypą (teritoriją) numatoma laikinai naudoti statybos metu);
13. Gretimų (besiribojančių) žemės sklypų savininkų (valdytojų) rašytiniai sutikimai (susitarimai). Kokiais atvejais juos privaloma gauti žiūrėkite čia >>>
14. Rašytiniai pritarimai projektui (esant statybos techniniuose reglamentuose numatytiems specialiems atvejams: pvz.: jei statinys projektuojamas geležinkelio apsaugos zonoje ir kt.).
15. Sodininkų bendrijos pirmininko sutikimas (jei reikia).
16. Žemės sklypo statybinių tyrinėjimų dokumentai, jei tokie yra privalomi arba statytojui pageidaujant (statybos sklypo inžinerinių geodezinių tyrinėjimų, inžinerinių geologinių, geotechninių ir kitų tyrimų dokumentai; aplinkos, kraštovaizdžio, higieninių tyrimų dokumentai ir kt.)
17. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentai (tuo atveju kai jie privalomi pagal Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymą).
18. Vandens gręžinio pasas (jei jungiamasi nuo kito gręžinio).
19. Specialieji paveldosaugos reikalavimai (taikomais kultūros paveldo vertybei ar jos teritorijai, konkrečiam kultūros paveldo statiniui, statiniui, esančiam kultūros paveldo objekto teritorijoje arba kultūros paveldo vietovėje ar jų apsaugos zonose). Išduoda Kultūros paveldo departamentas.
20. Specialieji saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai (tuo atveju, kai projektuojamas statinys, sklypas ar teritorija yra konservacinės apsaugos prioriteto teritorijoje ar kompleksinėje saugomoje teritorijoje). Išduoda saugomos teritorijos direkcija.

(Redaguoti)